ДЫРГОН СЮАН

ДЫРГОН СЮАН видеоарт

Этнофутуризмъя «Тэ–Тэ» 7 Калыккуспо симпозиум, Уддяди гурт, Кияса ёрос, Удмуртия, 2014 ар

Юскиськыса но шумпотыса, эзэр-безэр бергаса, пумтэм-йылтэм кыстӥськись сюлэм потымон эктон. Кык сублапаноид тусъем финн-угоръёслэн, оло нош финн-угор тотем гондыръёслэн, эктонзы со? Лушкем радъям  сюанын, шараяны лэзьымтэ ватэм «дыргон» ас нимын, кадръёс сьӧрын огыр-бугыр чузъяськись финн-угор кылан-веран-буран-маран улсын. Гондыр архетиплэн утись-эмъясь лулпушез шорсюлэмлы пӧрме, нош мугор – со котыртӥ бергась погылянлы.