«Жон–Жон» фестиваль

«Жон–Жон» фестиваль

Этнофутуризм видеоартъя но дауртон-выронъя «Жон–Жон» 1 Калыккуспо фестиваль, Нагорный черкогурт – Якшур-Бодья черкогурт, Удмуртия, 2013 ар

Адзелэ эшо