«Жон–Жон» фестиваль (Мукши)

«Жон–Жон» фестиваль (Мукши)

Этнофутуризм видеоартъя но дауртон-выронъя «Жон–Жон» 3 Калыккуспо фестиваль, Мукши гурт, Якшур-Бодья ёрос, Удмуртия, 2015 ар

Адзелэ эшо